Wijkgericht werken met kwetsbare mensen.

Het werk in de wijk met de kwetsbare groep richt zich met name op de ondersteuning bij het dagelijks leven in de eigen leefomgeving, op maatschappelijk herstel, inclusie en participatie. Het valt soms niet mee om hier goede vorm aan te geven. Deze problematiek staat centraal op een congres op 28 november aanstaande.
Wijkgericht werken met kwetsbare mensen.

Bij kwetsbare mensen gaat het om een zeer diverse groep van volwassenen, ouderen, jongeren en dak- en thuisloze mensen met psychische, psychosociale of verstandelijke beperkingen. Soms ook met verslaving of met forensische problematiek.

 

Ingegaan wordt op de kanteling van zorg van een instellingsperspectief naar een leefwereldperspectief. Het gaat o.a. om de ontwikkeling van integrale wijkgerichte ggz. Ook is er aandacht voor een regionale aanpak voor maatschappelijk opvang en voor personen met verward gedrag.
Daarnaast wordt ingegaan op het creëren van gezonde wijken met wijkinformatiepunten voor het verbinden van informele en formele zorg, laagdrempelige inloopplekken met ervaringsdeskundigen, digitale wijkportalen voor zelfzorg en de rol van mantelzorgers.

Verder is het van belang tijdig te signaleren of ook andere zaken een belangrijk beperkende rol spelen, zoals trauma. Trauma komt in de ggz en bij verslavingen geregeld voor, maar ook bij mensen met een licht verstandelijke beperking en ex-gedetineerden. Goede signalering en behandeling is essentieel.

In de deelsessies wordt verder ingegaan op allerhande zaken die in de wijkgerichte (o)ggz van belang zijn. Te denken valt aan:

  • vangnetwerken met wederkerige relaties,
  • zelfregie,
  • het vergroten van kansen om zelfstandig te wonen,
  • handvatten om herstelondersteunend te werken,
  • WRAP bij mensen met een lvb, 
  • een ggz vriendelijke wijk met een herstelwerkplaats,
  • een goede buur en hoe overlast te minimaliseren,
  • het zorgafstemmingsgesprek voor goede integrale samenwerking en
  • een ontmoetingsplek gericht op kracht en talent. 

Informatie, programma en aanmelding via deze weblink.