ODD

(Oppositional Defiant Disorder)
(Oppositioneel Opstandige Gedragsstoornis)

Algemene omschrijving

Deze gedragsstoornis komt voor bij kinderen. Een kind met ODD is erg inflexibel en heeft daardoor moeite met veranderingen. Ook heeft het kind een lage frustratietolerantie. Het raakt snel van streek en kan tegenslagen niet goed opvangen en verwerken. Hierdoor ontstaan driftbuien en opstandig gedrag. Alle kinderen hebben periodes met agressief gedrag, zoals in de kleuterperiode en tijdens de puberteit. Maar een kind met ODD heeft dit oppositionele gedrag constant en voor een langere periode.

Kenmerken en diagnose

Volgens het psychiatrisch handboek DSM IV-TR moet een kind aan minimaal vier kenmerken van de volgende kenmerken voldoen, gedurende minimaal 6 maanden, om van ODD te kunnen spreken:

  • Het kind is vaak driftig
  • Het maakt vaak ruzie met volwassenen
  • Het kind is vaak opstandig of weigert zich te voegen naar verzoeken of regels van volwassenen
  • Het ergert zich vaak met opzet aan anderen
  • Het geeft anderen vaak de schuld van zijn eigen fouten of wangedrag
  • Het is vaak prikkelbaar en ergert zich gemakkelijk aan anderen
  • Het is vaak boos en gepikeerd
  • Het is vaak hatelijk of wraakzuchtig

Aanpak en therapie

Voor de behandeling start is het belangrijk goed te laten onderzoeken welke problematiek het kind ondervindt. Is er sprake van alleen ODD, van comorbiditeit, depressie, een hoog of juist laag IQ? Is er een gevaar voor het kind zelf of zijn omgeving? Hoe gaat het met de rest van het gezin, kunnen de ouders het aan? Welke omgevingsfactoren zijn er in het spel? Hoe is de verdere gezondheid van het kind
De behandeling heeft als belangrijke basis de ouders te informeren over de stoornis. Ook worden opvoedingsadviezen gegeven; veel structuur, duidelijke communicatie, manieren van belonen, negeren en straffen, regels stellen, omgaan met driftbuien en dagelijkse probleemsituaties.
Daarna kan er gekeken worden naar eventuele medicatie. Er is geen medicatie speciaal voor ODD ontwikkeld, maar er worden wel middelen voorgeschreven, zoals bijvoorbeeld Dipiperon. Als het kind naast ODD ook ADHD heeft, kan er ADHD-medicatie worden voorgeschreven. Ook andere middelen kunnen bij comorbiditeit worden voorgeschreven.